Stadgar

Svenska Endokrinologföreningen (org.nr.:802010-1583)

Swedish Endocrine Society

Stadgar och arbetsordning för Svenska Endokrinologföreningen, tillika medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet och specialistförening inom Sveriges Läkarförbund.

§ 1

Föreningen utgör en sammanslutning av endokrinologiskt intresserade personer i Sverige. Föreningen är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet och en specialistförening inom Sveriges Läkarförbund.

§ 2

Föreningen har till uppgift att främja endokrinologins utveckling bland annat genom;

att anordna vetenskapliga sammankomster

att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen och

att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen.

Som medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet ombesörjer föreningen föredrag vid Läkaresällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Läkaresällskapet gällande arbetsordning samt avger utlåtande i eller handlägger ärenden som hänskjutits till medlemsföreningen . Vid handläggning av sådana ärenden som berör andra medlemsföreningar och sektioner i Läkaresällskapet skall samråd med dessa ske.

Såsom Sveriges Läkarförbunds specialistförening i endokrinologi avger föreningen utlåtanden i medicinska och fackliga frågor som av förbundet hänskjutits till föreningen. I denna egenskap åligger det föreningen att ställa sig till efterrättelse Läkarförbundets fullmäktiges och centralstyrelses beslut.

§ 3

Föreningen består av medlemmar, associerade medlemmar och hedersmedlemmar.

Till medlem i föreningen kan efter ansökan den antas som har intresse av endokrinologi och innehar svensk läkarlegitimation. Till associerad medlem i föreningen kan efter ansökan den väljas in som utan att vara läkare är verksam inom endokrinologin eller inom endokrinologin närstående område. Medlemskap i föreningen avgörs av styrelsen.

Till utländsk medlem kan forskare inom endokrinologi väljas, som föreslagits av två medlemmar. Förslag lämnas till styrelsen och bereds av denna. Utländsk medlem äger rätt att delta i föreningens förhandlingar, men ej i omröstningar och beslut.

Till hedersmedlem kan väljas person som föreningen önskar ge sitt erkännande för utmärkta förtjänster inom endokrinologin eller som på ett betydelsefullt sätt främjat föreningens ändamål. Förslag angående val av hedersmedlem väcks som regel inom styrelsen, men kan även lämas till styrelsen av minst två medlemmar i föreningen. Styrelsen bereder frågan.

För inval och val av utländsk medlem och hedersmedlem fordras minst två tredjedelar av avgivna röster vid årsmöte.

§ 4a

Hedersmedlemmar  är befriade från erläggande av årsavgift till föreningen. För pensionerade läkare är årsavgiften reducerat till hälften..

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem som oaktat påminnelse av skattmästaren ej under två år erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

Person som ej är medlem i föreningen kan efter anmälan av en styreleseledamot och med ordförandens medgivande närvara vid föreningens sammanträden samt delta i förhandlingarna, men ej i omröstningar och beslut.

§ 4b

Föreningens medlemsregister innehåller  namn, adress, e-post och uppgift om medlemmen är läkare, pensionär, examinerad men ej legitimerad, tillhör flera medlemsföreningar i Svenska Läkaresällskapet.  Ändamål för föreningens behandling av personuppgifter framgår av § 18.

Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till Svenska Läkaresällskapet för att medlem ska kunna få nyttja förmåner (se § 19 nedan) och för att föreningens medlemsavgift till Svenska Läkaresällskapet samt mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige ska kunna beräknas. Antal läkarmedlemmar i medlemsföreningen är grund för avgift och mandat. Medlemsföreningen ska rapportera in antal läkarmedlemmar i föreningen genom att lämna in medlemsregistret till Svenska Läkaresällskapet angivna datum (se § 36h Svenska Läkaresällskapets stadgar). Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.

§ 5

Föreningens verksamhet leds av en styrelse. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, skattmästare och minst tre övriga ledamöter. Ordförande och skattmästare väljs tillika till enskilda firmatecknare. Styrelsen väljs vid årsmötet och ämbetsperioden varar ett år. Styrelsen handhar i enlighet med dessa stadgar föreningens angelägenheter, förvaltar dess tillgångar och förbereder ärenden som skall föreläggas föreningen. Styrelseledamot som deltar i beslut som rör Svenska Läkaresällskapet bör vara läkare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om två styrelseledamöter begär det. Styrelsen ska sammanträda minst en gång årligen. Styrelsen är beslutmässig när minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Ärenden kan även avgöras vid sammanträde utan fysiskt möte.

Beslut i ärenden som berör Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägeneheter skall snarast meddelas Läkaresällskapets nämnd genom utdrag ur protokoll.

Beslut i ärenden som berör Sveriges Läkarförbund skall snarast meddelas Läkarförbundet genom utdrag ur protokoll.

§ 6

Förslag till val som skall förrättas vid årsmötet upprättas av en valberedning bestående av minst tre medlemmar varav en är sammankallande. Valberedningen väljes vid årsmötet.

§ 7

Ordföranden ska leda föreningens verksamhet, förbereda sammanträden, tillse att protokoll föres från alla sammanträden, tillse att medlemsregister och protokoll förvaras samt handha och expediera skrivelser och handlingar som inkommer till föreningen.

Vice ordförande ska biträda ordföranden i ovanstående om situationen så kräver.

§ 8

Den vetenskapliga sekreteraren har huvudansvar för hantering av innehållet på föreningens hemsida, att koordinera inkomna ansökningar, samt i övrigt att tillvarata föreningens vetenskapliga intressen.

Den fackliga sekreteraren  arbetar med utbildningsfrågor och kontakter med Sveriges Läkarförbund.

§ 9

Skattmästaren ska tillse att årsavgift inbetalas, ombesörja utbetalningar, enligt föreningens beslut förvalta dess tillgodohavanden och fonder samt i god tid tillställa revisorerna räkenskaper för det sist förflutna räkenskapsåret.

§ 10

Föreningen får genom beslut av styrelsen bilda sektion med uppgift att handha och bedriva del av föreningens verksamhet vilken del skall närmare definieras av styrelsen. Ansvarig för sektionens verksamhet är främst sektionens ansvarige. Denne, och i förekommande fall dennes ställföreträdare, utses av styrelsen.

§ 11

Föreningen väljer vid årsmötet bland sina medlemmar två revisorer och en revisorssuppleant. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper och framlägga revisionsberättelse vid årsmötet. Räkenskapsåret omfattar ett kalenderår.

§ 12

Vid föreningens sammanträde äger varje ledamot en röst. Rösträtt får ej överlåtas eller utövas via fullmakt. Omröstning sker öppen om ej sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 13

Årsmöte äger rum på en dag och tidpunkt som bestämmes av styrelsen. Skriftlig kallelse till årsmötet skickas till alla medlemmar i föreningen minst femton dagar i förväg.

I ärenden som inte blivit meddelat i kallelsen till sammanträde får beslut fattas endast om de närvarande är eniga om beslutet.

§ 14

Vid årsmötet föredrages styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes årsavgiftens storlek samt väljes styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, två revisorer och en suppleant för dessa, representant(er) i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant(er) för denna (dessa) samt valberedning. Representant (och suppleant) i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling skall vara läkare

Uppgifter om föreningens funktionärer skall av ordföranden, efter förrättat val snarast meddelas Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.

Fråga eller frågor som medlemsföreningen ska föra upp på Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemötes föredragningslista bör behandlas på ordinarie årsmöte med medlemsföreningen och sändas till Svenska Läkaresällskapets nämnd minst två månader före Svenska Läkaresällskapets ordinarie fullmäktigemöte.

Extra årsmöte ska hållas när föreningsstyrelsen eller minst tio medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende.

§ 15

Nämndledamot i Svenska Läkaresällskapet, som inte är medlem i medlemsföreningen, äger tillträde till medlemsföreningens årsmöte med rätt att delta i förhandlingarna men inte i medlemsföreningens beslut. Medlem i medlemsföreningen bör vara läkare för att kunna delta i beslut om speciella frågor som avses i § 2 andra stycket. För att kunna deltaga i beslut som rör Sveriges Läkarförbund skall medlem av föreningen även vara medlem i Läkarförbundet.

§ 16

Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmötet. Förslag till stadgeändring skall skriftligen insändas till styrelsen minst sex månader före årsmötet. Förslag till stadgeändring och styrelsens yttrande skall sedan tillsändas medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmötet. För ändring av stadgarna fordras att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund fastställt den.

§ 17

Beslut om föreningens upplösning fattas med minst två tredjedels majoritet, vid två på varandra följande årsmöten.

§ 18

Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter (se § 4b) för att bedriva den stadgereglerade verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar).

Föreningen behandlar även personuppgifter om medlemmar i andra fall för att informera, föra dialog etc. med medlemmarna i övriga frågor inom ramen för föreningens ändamål.

§ 19

Föreningen och Svenska Läkaresällskapet har ett samarbete för att skapa nyttor både för föreningen och för medlemmarna i föreningen. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan föreningen och Svenska Läkaresällskapet rörande föreningens medlemmar.

De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:

Svenska Läkaresällskapet behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av Svenska Läkaresällskapets stadgar.

Föreningen behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (se § 18 ovan).

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då föreningen lämnar in sitt medlemsregister till Svenska Läkaresällskapet för följande ändamål;

  • beräkning av avgift till Svenska Läkaresällskapet (se § 4b),
  • beräkning av mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige (se § 4b),
  • när Svenska Läkaresällskapet gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt
  • när Svenska Läkaresällskapet i övrigt informerar om Svenska Läkaresällskapets aktiviteter och verksamhet så att föreningsmedlem, som också är föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet, kan utnyttja dessa.

Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot Svenska Läkaresällskapet fullgjorts.

Svenska Läkaresällskapet genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för Svenska Läkaresällskapets egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Föreningen är kontaktpunkt för sin egen behandling (se webbsidan för kontaktuppgifter; https://endokrinologforeningen.se/ ).