Stadgar

Svenska Endokrinföreningen (org.nr.:802010-1583)

Swedish Society of Endocrinology

Stadgar och arbetsordning för Svenska Endokrinologiföreningen, tillika Svenska Läkaresällskapets sektion för endokrinologi och specialistförening inom Sveriges Läkarförbund.

§ 1

Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige för endokrinologi intresserade personer. Föreningen är tillika Svenska Läkaresällskapets sektion för endokrinologi och är en specialistförening inom Sveriges Läkarförbund.

§ 2

Föreningen har till uppgift att befordra endokrinologins utveckling bland annat genom att anordna vetenskapliga sammankomster med föredrag, diskussioner och demonstrationer.

att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen och

att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen.

Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för endokrinologi ombesörjer föreningen föredrag vid Läkaresällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Läkaresällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtande i eller handlägger ärenden som hänskjutits till sektionen. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan (andra) sektion(er) i Läkaresällskapet skall samråd med denna (dessa) ske.

Såsom Sveriges Läkarförbunds specialistförening i endokrinologi avger föreningen utlåtanden i medicinska och fackliga frågor som av förbundet hänskjutits till föreningen. I denna egenskap åligger det föreningen att ställa sig till efterrättelse Läkarförbundets fullmäktiges och centralstyrelses beslut i fackliga frågor.

§ 3

Föreningens medlemmar utgöres av ledamöter, utländska ledamöter och hedersledamöter.

Till ledamot kan väljas envar för endokrinologi intresserad, som är verksam i Sverige. Ledamotskap i föreningen avgöres av styrelsen.

Till utländsk ledamot kan väljas forskare inom endokrinologi, som föreslagits av tvenne ledamöter. Förslag inges till styrelsen och beredes av denna. Utländsk ledamot äger rätt att deltaga i föreningens förhandlingar, men ej i omröstningar och beslut.

Till hedersledamot kan väljas person som föreningen önskar giva sitt erkännande för utmärkta förtjänster inom endokrinologien eller som på ett betydelsefullt sätt främjat föreningens ändamål. Förslag angående val av hedersledamot väckes som regel inom styrelsen men kan även inges till styrelsen av tvenne ledamöter. Styrelsen bereder frågan.

För inval och val av utländsk ledamot och hedersledamot fordras minst två tredjedelar av avgivna röster vid årsmöte.

Ledamotskap i föreningen medför inte medlemskap i Svenska Läkaresällskapet respektive Sveriges Läkarförbund. Ledamot som är behörig därtill bör vara medlem i såväl sällskapet och förbundet.

§ 4

Hedersledamot och utländsk ledamot är befriade från erläggande av årsavgift till föreningen. Övriga ledamöter som uppnått 65 år erlägger 50 % av årsavgift till föreningen.

Medlem som önskar utträda ur sektionen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem som oaktat påminnelse av skattmästaren ej under två år erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

Person som ej är medlem i föreningen må efter anmälan av en ledamot och med ordförandens medgivande närvara vid föreningens sammanträden samt deltaga i förhandlingarna men ej i omröstningar och beslut.

§ 5

Föreningens verksamhet leds av en styrelse. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, skattmästare och minst tre övriga ledamöter. Styrelsen väljs vid årsmötet och ämbetsperioden varar ett år. Styrelsen handhar i enlighet med dessa stadgar föreningens angelägenheter, förvaltar dess tillgångar och förbereder ärenden som skall föreläggas föreningen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst två styrelseledamöter gör framsteg därom. Styrelsen skall sammanträda minst en gång årligen. Styrelsen är beslutmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Ärenden kan även avgöras vid sammanträde per capsulam.

Beslut i ärenden som berör Svenska Läkaresällskapet skall snarast tillställas Läkaresällskapets nämnd.

Beslut i ärenden som berör Sveriges Läkarförbund skall snarast tillställas Läkarförbundet.

§ 6

Förslag till val som skall förrättas vid årsmötet upprättas av en valberedning bestående av minst tre medlemmar varav en är sammankallande. Valberedningen väljes vid årsmötet.

§ 7

Ordföranden åligger att leda föreningens verksamhet.

§ 8

Sekreteraren åligger att biträda styrelsen vid förberedelserna till sammanträden, att tillse att protokoll föres från alla sammanträden, att förvara matrikel och protokoll samt att handha och expediera skrivelser och handlingar som inkommer till föreningen.

§ 9

Skattmästaren åligger att uppbära årsavgift, att ombesörja utbetalningar, att enligt föreningens beslut förvalta dess tillgodohavanden och fonder samt i god tid tillställa revisorerna räkenskaper för det sist förflutna räkenskapsåret.

§ 10

Föreningen får genom beslut av styrelsen bilda sektion med uppgift att handha och bedriva del av föreningens verksamhet vilken del skall närmare definieras av styrelsen. Ansvarig för sektionens verksamhet är främst sektionens ansvarige. Denne, och i förekommande fall dennes ställföreträdare, utses av styrelsen.

§ 11

Föreningen väljer vid årsmötet bland sina ledamöter två revisorer och en revisorssuppleant. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper och framlägga revisionsberättelse vid årsmötet. Räkenskapsåret omfattar tiden mellan två årsmöten.

§ 12

Vid föreningens sammanträde äger varje ledamot en röst. Rösträtt får ej överlåtas eller utövas via fullmakt. Omröstning sker öppen om ej sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 13

Årsmöte äger rum på en dag som bestämmes av styrelsen. Skriftlig kallelse till årsmötet utsändes till alla ledamöter i föreningen minst fjorton dagar i förväg.

Sammanträde äger rum på tid och plats som bestämmes av styrelsen. Kallelse till sammanträde utsändes till alla ledamöter i föreningen minst fjorton dagar i förväg.

I ärenden som inte blivit meddelat i kallelsen till sammanträde får beslut fattas endast om de närvarande är eniga om beslutet.

§ 14

Vid årsmötet föredrages styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes årsavgiftens storlek samt väljes styrelseledamöter, två revisorer och en suppleant för dessa, representant(er) i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant(er) för denna (dessa) samt valberedning. Representant (suppleant) i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet.

Uppgifter om Föreningens funktionärer skall efter förrättat val snarast tillställas Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.

§ 15

För att kunna deltaga i beslut som rör Svenska Läkaresällskapet eller Sveriges Läkarförbund skall ledamot av föreningen vara medlem i Läkaresällskapet respektive Läkarförbundet.

§ 16

Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmötet. Förslag till stadgeändring skall skriftligen insändas till styrelsen minst sex månader före årsmötet. Förslag till stadgeändring och styrelsens yttrande skall sedan tillställas medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmötet. För ändring av stadgarna fordras att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund fastställt den.

§ 17

Beslut om föreningens upplösning fattas på samma sätt som gäller stadgeändringen.