Riktlinjer för specialistutbildning i endokrinologi/diabetologi

ST-utbildningen

Från 1 maj 2015 är endokrinologi och diabetologi en basspecialitet

Den 1 maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8 och målbeskrivningar 2015, i kraft.

Specialiteten i Endokrinologi och diabetologi är nu en av de invärtesmedicinska basspecialiteterna. I de nya föreskrifterna för ST-utbildningen har det införts en gemensam kunskapsbas för närliggande specialiteter, skärpta krav på extern kvalitetsgranskning, sortering av delmålen i specialitetsövergripande respektive specialitetsspecifika delmål, en stärkt studierektorsroll, skärpta krav på dokumentation samt tydligare regelverk för specialister från tredje land.

Alla som får sin läkarlegitimation från och med 1 maj ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket.

Övergångsregler gör det möjligt för läkare som redan påbörjat sin ST att fullfölja denna utifrån det gamla regelverket (SOSFS 2008:17 med mål-beskrivningar) fram till den 30 april 2022.

Det går också att ansöka enligt den nya föreskriften, SOSFS 2015:8, även om man påbörjat sin ST före den 1 maj 2015 (SOSFS 2008:17), För att kunna göra det måste samtliga krav i den nya målbeskrivningen för specialiteten vara uppfyllda.

Läs mera på socialstyrelsens hemsida: www.socialstyrelsen.se

Europaparlamentets och rådets direktiv om yrkeskvalifikationer implementeras nu i svenska lagar, förordningar och föreskrifter. Alla läkare som vill eller håller på att specialicera sig i flera specialiteter kan påverkas.

Nationella Rekommendationer för ST utbildning i Endokrinologi och Diabetologi 2017 fastställda av SEF och SFD

Gemensam kunskapsbas för de invärtesmedicinska specialiteterna

SYED

Objectives for doctors’ specialty training in Endocrinology and Diabetology

Recommended ESE-UEMS Curriculum/European Training Requirement in Endocrinology