Endokrina buktumörer

Planeringsgruppen för endokrina buktumörer

För mer än fyra decennier sedan bildades, med stöd från Medicinska Forskningsrådet (MFR), en nationell grupp bestående av olika specialister med särskilt intresse för endokrina buktumörer, dvs. neuroendokrina tumörer samt binjuretumörer. Endokrinologer, kirurger, patologer, kemister, radiologer med flera specialiteter träffades ett par gånger om året för att dra upp vissa gemensamma riktlinjer och också stimulera studier som engagerade flera centra. Initiativtagare var professorerna Bo Ahrén, Lund och Sigbritt Werner, Stockholm. Bland många aktiviteter kan nämnas nationella riktlinjer för handläggning av adrenala incidentalom, där det första trycktes i Läkartidningen 1996. År 2017 kom så en efterlängtad uppdatering av detta program. Nu har ytterligare en version tagits fram som blivit en del av Nationellt vårdprogram för binjuretumörer.

Under senare år har denna grupp kommit att bli öppen för samtliga med intresse för de respektive tumörgrupperna, dvs man kan vara medlem utan att formellt inväljas efter nominering. Gruppen har vidgats till att även omfatta andra yrkesgrupper, som tex specialistsjuksköterskor, kontaktsjuksköterskor, dietister, onkologer, nuklearmedicinare etc. Möten äger rum en gång årligen, på senare tid i början av februari, och turnerar mellan de olika universitetssjukhusen. Numera erhåller Planeringsgruppen för endokrina buktumörer ett årligt stöd från Cancerfonden, vilket medger möjligheter att betala mötesdeltagarnas resa och hotell, bjuda in gästföreläsare, skapa ett administrativt stöd,samt underlätta processen för att facilitera multicenterstudier, . Planeringsgruppen har en styrgrupp som består av samtliga regioners Regionala Cancercentrums (RCC:s) processägare eller motsvarande. Ordförande är Jan Zedenius, Stockholm.

Under senare år har medlemmar ur Planeringsgruppen arbetat med Nationellt vårdprogram för GEP-NET med tillhörande kvalitetsregister. Detta omfattande vårdprograms andra version är för närvarande på den andra remissrundan. 2018 gångsattes arbetet med Nationellt vårdprogram för binjuretumörer, och dess andra version har publicerats nu i år.

Ett välbesökt och välarrangerat möte genomfördes 2-3 februari i Linköping. Nästa ordinarie möte för Planeringsgruppen för endokrina buktumörer är 1-2 februari i 2024 i Stockholm. Intresserade inom området kan sättas upp på kallelselista för detta och kommande möten. Mejla i så fallChatrin.Lindahl@sll.se samt Jan.Zedenius@ki.se

Länk till Nationellt vårdprogram för neuroendokrina buktumörer och GEP-NET-registret:
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/cancerdiagnoser/neuroendokrina-buktumorer/

Länk till Nationellt vårdprogram för binjuretumörer:
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/binjuretumorer/