Resestipendier

Resestipendierna delas ut i första hand till icke disputerade kliniska forskare för aktivt deltagande i internationell endokrinologisk konferens. Som aktivt deltagande anses oral- eller posterpresentation. Endast medlemmar i SEF är behöriga att söka resestipendier. Ansökan ska åtföljas av kopia på abstract samt kopia på att abstract är accepterat för presentation av sökande.
Stipendier kan sökas löpande under året. Vid eventuella prioriteringssituationer för utdelning av resestipendier prioriterar SEF deltagande i endokrinologisk kongress före diabetes kongress.
Maximalt utdelas 10 000 kr för deltagande i europeisk eller utomeuropeisk kongress.
Vi ser gärna att den som erhåller Svenska Endokrinologföreningens resestipendium väljer ett klimatsmart resealternativ.
Ansökan om resestipendium (inkl. abstract och besked för presentation) e-mailas till: resestipendium@endokrinologforeningen.se