Struma

2017-12-12

Vad är struma?

Strumainnebär att sköldkörteln är förstorad men säger inget om dess funktion, d.v.s.sköldkörtelhormonnivåerna kanvaranormala, förhöjda (hög ämnesomsättning) eller låga (låg ämnesomsättning). Idetföljandeberörsstruma med normala hormonnivåer d.v.s. normalämnesomsättning. Sköldkörtelnkanvarasymmetriskt förstorad och ha en jämn konsistens(diffus struma). Alternativt kan sköldkörtelns ytavaraojämnochbeståavenellerfleraknölar(knölstruma). Diffus struma övergår med tiden ofta i knölstruma

Vilka drabbas av sjukdomen?

Strumaförekommer i alla åldrar men är något vanligare under pubertetoch graviditet. Ensköldkörtelförstoring förekommer något oftarehos kvinnor än hos män. Struma kan utvecklasvidbristpåjod,vilketdocknumera sällan ses i Sverige, då vårtbordssaltärjoderat.Det finnsäven ärftliga faktorer som kan bidraga tillutveckling av struma. Orsaken till den vanligasporadiska struman är dock oklar, men sannoliktföreliggerrubbningarihormonproduktionen.Struma kan även vara orsakad av inflammation, cystbildning,godartadeellermer sällan elakartadetumörer.

Vilka symptom får man av strumamed normala sköldkörtelhormonnivåer?  

Förutomkosmetiska symptomkanentillväxtavsköldkörtelnledatill lokala besvär frånhalsen såsom trycksymptom, sväljningssvårigheter och i sällsynta fall andningssvårigheter.Någon gång kan blödningar inomstruman leda till smärtor och ömhet över sköldkörteln.

Hur diagnostiseras sjukdomen?

·       Genomen klinisk läkarundersökning går detoftast att bedöma om sköldkörteln ärförstorad samt om struman är jämn eller knölig.

·       Blodproveranalyserasförattbestämmasköldkörtelhormonnivåerna och förekomst avantikropparriktademot sköldkörteln.

·       Vid struma med normal ämnesomsättning används ofta ultraljudför att bestämma strumansstorlek och förekomsten avknölar.

·       Finnålspunktionochmikroskopisk undersökning avsköldkörtelcellerutförsoftamotisolerade knölar som upptäckts vid läkarundersökning eller ultraljud.

·       Vid en isotopundersökning (scintigrafi) injiceras i en blodåderett radioaktivt märkt ämnevilket tas upp i sköldkörteln, somdärigenomkan åskådliggöras på en fotoliknande bild. Vid struma med normal ämnesomsättning görs scintigrafi endast vid vissa tillfällen som komplement till ultraljudsundersökning för att ytterligare kartlägga sköldkörteln och eventuella knölar.

·       Slätröntgen av halsens mjukdelar alternativt undersökningmed datortomografi ellermagnetkamera kan användas för att undersökastrumans utbredning, samt omdet finnspåverkanpåluft-ellermatstrupe.

Hurbehandlaspatientersomharstrumaoch normala sköldkörtelhormonnivåer?

Operationrekommenderas vidtumörmisstanke, om patienten har trycksymptommot luftstrupe ellermatstrupe, eller omstruman är kosmetiskt besvärande. Efter operationen kan det i vissa fallbliaktuelltmed sköldkörtelhormonbehandling.

Om man kommer framtill att patienten inteskall opereras kanman i vissa fall ge behandling med sköldkörtelhormon isyfte att förhindra ytterligaretillväxt av sköldkörteln. Effektenavdennabehandlingärdockoftaganskabegränsad.Imångafall avstår man därför frånbehandling och följer patientenmed kontroller.

Prognos

Struman kanvaraoförändradundermånga årmen kan också tillväxakontinuerligt eller iperioder. Ibland kan struman även minska spontant i storlek. Knölstruma somfunnits längekan ibland börja producera för mycket sköldkörtelhormon och kan då leda till högämnesomsättning.

Struma (pdf, öppnas i nytt fönster)

Årets endokrina avhandling

 

2017 Annika Axelsson, Lunds Universitet. Identification of new disease mechanisms and treatments for type 2 diabetes based on genetic variants and gene expression networks.

Läs mer...

Forskningsstipendier

SEFs forskningsstipendier med syfte att stödja endokrinologisk forskning.
Läs mer...

Resestipendier

Delas ut för aktivt deltagande i endokrinologisk konferens.
Läs mer...